tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Historia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze powstała 1 lipca 1998 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku. Początkowo nosiła nazwę Kolegium Karkonoskiego.

Z początkiem 1997 roku pojawił się pomysł utworzenia wyższej szkoły zawodowej, która mogłaby stać się sukcesorem, działających w mieście: Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Nauczycielskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.

Impuls władzom województwa i miasta do utworzenia samodzielnej państwowej uczelni wyższej dały prace parlamentarne nad nową ustawą o Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

W dniu 30 stycznia 1997 roku w siedzibie Filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie, którego tematem było utworzenie wyższej szkoły zawodowej. Efektem było powołanie Pełnomocnika Wojewody ds. Wyższego Szkolnictwa Zawodowego. Zobowiązano go do przygotowania wniosku aplikacyjnego, dotyczącego utworzenia uczelni w Jeleniej Górze. Bardzo ważną i znaczącą była deklaracja pomocy lokalowej i materialnej władz samorządowych Jeleniej Góry.

Po roku starań, spotkań i dynamicznej działalności prof. Tomasza Winnickiego i Pełnomocnika Wojewody, władz ówczesnego województwa jeleniogórskiego, miasta Jeleniej Góry, parlamentarzystów, Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze udało się osiągnąć sukces.

Z dniem 1 lipca 1998 roku utworzona została Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze.

Minister Edukacji Narodowej powierzył pełnienie funkcji Rektora Kolegium Karkonoskiego prof. zw. dr. hab. inż. Tomaszowi Winnickiemu. Na stanowisko Prorektora wybrano dr. Henryka Gradkowskiego. Na stanowisko Kanclerza powołano mgr Grażynę Malczuk.

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze swoją działalność dydaktyczną rozpoczęło od października 1998 roku zajęciami w powołanych Instytutach Filologii oraz Instytucie Pedagogiki. Studentami Kolegium Karkonoskiego stali się kandydaci przechodzący postępowanie kwalifikacyjne do kończącego swoją działalność Kolegium Nauczycielskiego. W ten sposób Kolegium Nauczycielskie stało się fundamentem nowo powstałej uczelni, a Kolegium Karkonoskie sukcesorem Kolegium Nauczycielskiego, przejmując także większość kadry nauczającej oraz związki z wrocławskimi uczelniami: Uniwersytetem Wrocławskim i Akademią Wychowania Fizycznego.

W lutym 1999 roku powołano Instytut Techniki. Od 2000 roku w ramach struktur organizacyjnych Kolegium Karkonoskiego funkcjonował Instytut Języków Zachodnich i Instytut Edukacji Medycznej. Utworzenie nowych specjalności rozpoczęło proces łączenia się z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jeleniej Górze, natomiast Instytut Edukacji Medycznej powstał z przekształcenia policealnego Zespołu Szkół Medycznych w Jeleniej Górze – Cieplicach.

Kolegium Karkonoskie jako pierwsza uczelnia w Polsce uzyskała uprawnienie do prowadzenia licencjackich studiów medycznych. Ze względu na uruchomienie na specjalności lektoratów języków czeskiego i rosyjskiego oraz powołanie nowego instytutu filologicznego, zmieniona została nazwa dotychczasowego Instytutu Filologii na Instytut Języków Słowiańskich.

Poszukiwanie siedziby

Najtrudniej przedstawiała się sytuacja bazy lokalowej nowo powstałej w Jeleniej Górze uczelni. Siedziby poszczególnych instytutów oraz rektoratu mieściły się początkowo w różnych częściach miasta. Tymczasową siedzibę rektoratu, udostępnioną i wyremontowaną ze środków miasta, stanowiły pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. 1 Maja 56. W trzech salach wykładowych tejże szkoły rozpoczął działalność dydaktyczną Instytut Filologii. Docelową siedzibą rektoratu i administracji miała zostać willa w Jeleniej Górze–Cieplicach przy ul. Zamojskiego 7, którą Zarząd Miasta Jeleniej Góry przekazał na własność Kolegium Karkonoskiemu.
rektorat przy Zamojskiego
Rektorat przy ul. Zamojskiego 7

Natomiast bazę lokalową dla Instytutu Pedagogiki stanowiły budynki jeleniogórskiej filii Dolnośląskiego Oddziału Doskonalenia Nauczycieli przy ul. 1 Maja 43 oraz obiekty sportowe „Gwardii” przy ul. Nowowiejskiej 43, Ośrodka Sportu i Rekreacji i Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Moniuszki 9. Z początkiem lutego 1999 roku rozpoczął działalność Instytut Techniki. Zajęcia dla studentów odbywały się w salach wykładowych i laboratoriach wynajmowanych w Filii Politechniki Wrocławskiej (obecnie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny PWr) w Jeleniej Górze–Cieplicach, a także w salach dydaktycznych Instytutu Filologii i Instytutu Pedagogiki.
Instytut Techniki
Instytut Techniki ul. Cieplicka 16

W zamierzeniach rozwojowych było docelowe stworzenie kampusu akademickiego z lokalizacją w Cieplicach, ze względu na posiadany tam już obiekt rektoratu do remontu oraz perspektywą ewentualnego przejęcia drugiego obiektu przy ul. Cieplickiej 16 (dotąd remontowanego na potrzeby dydaktyki Kolegium Nauczycielskiego, kończącego swoją działalność). Nie bez znaczenia było także bliskie sąsiedztwo Filii Politechniki Wrocławskiej, posiadającej specjalistyczne laboratoria. Kolegium Karkonoskie rozpoczynające swoją działalność nie posiadało bazy mieszkaniowej dla studentów, dla których niemożliwy był codzienny dojazd na zajęcia. Koniecznym stało się poszukiwanie własnej bazy lokalowej dla rozwijających się kierunków humanistycznych. Uczelnia nie posiadała własnych obiektów sportowych, potrzebny był wynajem sal gimnastycznych, basenu i urządzeń do lekkiej atletyki. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się, oprócz obiektów wymienionych wcześniej, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Złotniczej 12, w salach gimnastycznych Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej przy ul. 1 Maja 39/41 oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. Kochanowskiego 18. W lutym 2000 roku Rada Miasta Jeleniej Góry przekazała na własność Kolegium Karkonoskiego dwa budynki, zajmowane dotychczas przez Szkołę Podstawową nr 7 przy ul. 1 Maja 56. Budynek „A” był tymczasową siedzibą administracji Uczelni, utworzono w nim też siedem sal wykładowych i laboratorium komputerowe. Obiekt ten w całości został zagospodarowany przez Instytut Języków Słowiańskich. Budynek „B” po remoncie adaptacyjnym przeznaczono dla Instytutu Pedagogiki, dla nowopowstałej specjalności. W budynku tym oddanych zostało siedem sal dydaktycznych, sala gimnastyczna i pokój dla wykładowców. W tym samym roku Uczelnia przejęła na własność przyznany decyzją Dolnośląskiego Sejmiku Samorządowego obiekt w Jeleniej Górze–Cieplicach przy ul. Cieplickiej 16 z przeznaczeniem dla Instytutu Techniki. W roku akademickim 2000/2001 podjął działalność Instytut Edukacji Medycznej i Instytut Języków Zachodnich. Zajęcia dydaktyczne IEM prowadzone były w obiektach Zespołu Szkół Medycznych im. Anny Rydlówny w Jeleniej Górze–Cieplicach przy ul. Leśnej 5. 
ul Leśna
Instytut Edukacji Medycznej ul. Leśna 5 JG - Cieplice

Kompleks przy ul. Leśnej 5 obejmował budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną oraz budynek internatu ze stołówką. Pojawiły się tym samym nowe możliwości, a mianowicie przebudowanie sal na audytorium, przekształcenie internatu w dom studencki i jego rozbudowa, a docelowo przekazanie tych obiektów przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego na własność Kolegium Karkonoskiego. W wyniku połączenia z Jeleniogórskim Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, na podwalinach którego powstał Instytut Języków Zachodnich, Kolegium Karkonoskie przejęło także bazę lokalową – willę przy ul. Wolności 38.
Kompleks
Siedziba Instytutu Języków Obcych, ul. Wolności 38

W dniu 10 października 2000 roku odbyła się inauguracja roku akademickiego, połączona z uroczystym otwarciem nowej siedziby rektoratu w Cieplicach przy ul. Zamojskiego 7.

W siedzibie rektoratu mieściła się administracja centralna Kolegium Karkonoskiego oraz dwa audytoria, posiadające po 90 miejsc. Rok później podczas inauguracji kolejnego roku akademickiego, w dniu 2 października 2001 roku, nastąpiło otwarcie obiektu przy ul. Cieplickiej 16 z przeznaczeniem dla Instytutu Techniki. Uruchomienie tego obiektu znacznie poprawiło realizację procesu dydaktycznego.

Powojskowy kampus nową siedzibą Uczelni

W połowie 2002 roku pojawiła się nowa możliwość na zintegrowanie całej uczelni na nowym kampusie. Zapadła decyzja o zakończeniu w 2004 roku działalności Centrum Szkolenia Radioelektronicznego przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze. Kompleks likwidowanej jednostki wojskowej doskonale nadawał się na centrum akademickie, dawał on bowiem Kolegium Karkonoskiemu szansę na dalszy rozwój. Dodatkowym atutem było atrakcyjne położenie. Podjęcie decyzji o przejęciu terenu i obiektów było jednak sprawą bardzo trudną w sytuacji, kiedy uczelnia doszła do stanu pełnej własności wszystkich użytkowanych przez siebie obiektów. Za podjęciem decyzji o przejęciu budynków powojskowych przemawiał fakt rozwiązania problemu rozproszenia instytutów i administracji na terenie miasta, utworzenie zaplecza sportowego i bazy noclegowej dla studentów spoza Jeleniej Góry. Po wielu spotkaniach związanych z uzgodnieniami w sprawie przejęcia i zagospodarowania przez Kolegium Karkonoskie majątku od Centrum Szkolenia Radioelektronicznego, w dniu 7 października 2002 roku podpisano porozumienie pomiędzy uczelnią a Agencją Mienia Wojskowego oraz miastem Jelenia Góra o zagospodarowaniu majątku zlokalizowanego przy ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze na cele dydaktyczne Kolegium Karkonoskiego. W skład posesji weszły budynki szkoleniowe, administracyjne, hala sportowa i kryty basen. Przeprowadzkę Uczelni na nowy kampus zapoczątkował już w październiku 2002 roku Instytut Pedagogiki. Zasiedlenie budynku powojskowego zaspokoiło dotychczasowy niedobór sal dydaktycznych Instytutu. W grudniu tego samego roku przeprowadził się Instytut Języków Słowiańskich. Obiekty pokoszarowe były w dobrym stanie technicznym, ale wymagały remontów renowacyjno-adaptacyjnych, aby przekształcić je w nowoczesny kampus uczelni oraz przystosować do kształcenia osób niepełnosprawnych. Remonty wykonane latem 2003 roku pozwoliły na podjęcie nauki, jeszcze w obiektach udostępnionych KK na podstawie umowy dzierżawy od Agencji Mienia Wojskowego, studentom Instytutu Języków Zachodnich i Instytutu Edukacji Medycznej. Miejsce na terenie kampusu otrzymała Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Kolegium Karkonoskiego, Dział Nauczania, Międzyinstytutowy Zakład Praktyk Studenckich, a także Pełnomocnicy Rektora ds. Rozwoju Uczelni i ds. Osób Niepełnosprawnych.

Inaugurację roku akademickiego 2003/2004 połączono tym razem z uroczystością otwarcia nowego kampusu uczelni przy ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze oraz pięcioleciem działalności Kolegium Karkonoskiego. Bardzo ważną datą w historii uczelni był dzień 30 czerwca 2004 roku, kiedy to nowy kampus stał się własnością Kolegium Karkonoskiego. Ustabilizowany stan prawny pozwolił na przeprowadzenie nowych inwestycji. Latem 2004 roku dokończono przeprowadzkę Instytutu Techniki do budynku dydaktycznego, przygotowanego do prowadzenia zajęć. Jesienią w wyremontowanych pomieszczeniach rektoratu rozpoczęła pracę centralna administracja KK. Dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu Rektora, prof. Tomasza Winnickiego, Prorektora, dr. hab. Henryka Gradkowskiego oraz Kanclerza, mgr Grażyny Malczuk, z początkiem roku akademickiego 2004/2005 wszystkie jednostki dydaktyczne i administracyjne znalazły się w jednym miejscu, na pięknym, parkowym terenie w bezpośredniej bliskości centrum miasta. Nowa lokalizacja stworzyła też dobre warunki rozwojowe. Wykonano projekty przebudowy byłej stołówki koszarowej na nowoczesną Bibliotekę i Ośrodek Informacji Naukowej, krytej pływalni oraz sali gimnastycznej.
Inaugurację roku akademickiego
Kampus KPSW przy ul. Lwóweckiej 18 z "lotu ptaka"

Główne zadanie inwestycyjne – przebudowa stołówki żołnierskiej na Bibliotekę i Centrum Informacji Naukowej zostało zakończone latem 2007 roku. Inauguracji kolejnego roku akademickiego 2007/2008 towarzyszyło otwarcie przebudowanej Biblioteki, która od dnia 23.02.2009 roku nosi imię Juliusza Słowackiego. Pod koniec 2007 roku KK nabyło na własność nieruchomość zabudowaną z dwoma budynkami pokoszarowymi przekształconymi w domy studenckie, a administrowanymi do tej pory przez spółkę byłych pracowników wojskowości.

stołówka
Wyremontowana fasada BCiN im. Juliusza Słowackiego
hala sportowa
Wyremontowana Hala Sportowa im. Jerzego Szmajdzińskiego

basen wewnatrz
Wnętrze wyremontowanej Krytej Pływalni

Kolegium Karkonoskie zmienia nazwę

W dniu 4 grudnia 2010 roku weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych  publicznych uczelni zawodowych, zmieniające nazwę Uczelni z Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze na: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.

W roku 2011 zakończyła się przebudowa Hali Sportowej, noszącej imię Jerzego Szmajdzińskiego. Jesienią 2012 roku oddano do użytku krytą pływalnię wraz z centrum rehabilitacyjnym. Uczelnia cały czas zagospodarowuje teren wraz z obiektami przy ul. Lwóweckiej 18. Warunki działalności dydaktycznej są już bardzo dobre i przewiduje się dalszy postęp i rozwój. 1 października 2012 r. weszła w zycie uchwała Senatu zmieniająca nazwę Wydziału Humanistycznego na Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Wybierz kierunek

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.